Competition Results
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เกมส์ ประเภท ต่อสู้ทีม
2. เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   ปทุมธานี คฤพล  เอี่ยมศรี
ดนุนัย  ราชวงษา
ปฏิภาน  สุขประเสริฐ
ธนาภัทร  รัตนเสวก
ศรศาสตร์  พูลพงษ์
 
เหรียญเงิน
   กรุงเทพมหานคร วชิรพล  วิรัชกุล
ปรัชญา  บูรพาวิบูลย์
อินทัช  ปุ๋ยสาลี
นพนันท์  ภัทรเดชาธร
สุทิวัส  สิงห์แพ
 
เหรียญทองแดง
   พัทลุง อาณัติ  กลิ่นจันทร์
กันตพงศ์  เกตุมณี
สักรินทร์  ถกเอียด
อนุพงศ์  เรืองยิ่ง
 
เหรียญทองแดง
   เชียงใหม่ ทัตเทพ  ขันทะธง
ภานุวัฒน์  จันบุญเรือง
วรพงศ์  ชำนิวิภัยพงศ์
วิทวัส  พรมฤทธิ์
 
 
 
3. เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   ปทุมธานี นพรัตน์  สุขประเสริฐ
วนิษา  ขาวสำอางค์
ปภาภัทร  จันทร์เกตุ
กาญจนา  สุขีวาส
ณัฐชยา  บุญชื่น
 
เหรียญเงิน
   กรุงเทพมหานคร นารีนาฎ  มณีอินทร์
พัทฒิดา  อินทรทัต
ธนาภา  แซ่เล้า
ปาลิตา  อารีราษฏร์
วิลาสินี  อินรุ่ง
 
เหรียญทองแดง
   เชียงใหม่ มนสิการ  ใจหนัก
พรรณราย  หลังโหน
วรัญญา  สายตุ่นแก้ว
นิศารัตน์  จันบุณเรือง
ญาณิกา  จันทร์เปียง
 
เหรียญทองแดง
   พิษณุโลก เสาวลักษณ์  ผลสันต์
พรรณไมล์  จิตต์รำพึง
ศุภานิช  โกมลพันธุ์
ศุภิสรา  โกมลพันธุ์
สุพิตตรี  คงหนู