Competition Results
ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2554 จามจุรีเกมส์
รายการที่ 1 : เทควันโด รุ่นฟินเวท (ชาย)                                           
 
1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายชัชวาล ขาวละออ
 
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธรรศ ไทยเสถียร
 
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายอนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ
 
3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายชนะชัย โตวิทิตวงศ์
 

รายการที่ 2 : เทควันโด รุ่นฟลายเวท (ชาย)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายภาคย์ วัฒนาพร
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรวัฒน์ ใจอ้าย
 
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจิรายุ เจษฎานิกร
 
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายปรัชญา หมื่นจัก
 

รายการที่ 3 : เทควันโด รุ่นแบนตั้มเวท (ชาย)

 
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายคณิศร เกิดพิทักษ์
 
2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายณัฐวุฒิ ตันติจิตรอารีย์
 
3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายศุภโชค ขุนพิทักษ์
 
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายมลรัฐ บุนนาค
 

รายการที่ 4 : เทควันโด รุ่นเฟเทอร์เวท (ชาย)

 
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายณัฐพงษ์ กิจรุ่งรัตนชัย
 
2
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นายธนาวุฒิ กลิ่นขจร
 
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
 
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธนายุทธ ทองลิบ
 

รายการที่ 5 : เทควันโด รุ่นไลท์เวท (ชาย)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกองพล คุ้มครอง
 
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นายเอกอนันต์ ปั้นงากุล
 
3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายศรัณยู สุขสมบูรณ์
 
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายเดชธนา เนียมทอง
 


รายการที่ 6 : เทควันโด รุ่นเวลเตอร์เวท (ชาย)

 
1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นายปฏิวัติ ทองสลับ
 
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเสถียร ใจปลื้มบุญ
 
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายกัณฑ์พัฒน์ ศรีมาตย์
 
3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายปิยวัฒน์ โนรี
 

รายการที่ 7 : เทควันโด รุ่นมิดเดิลเวท (ชาย)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะ
 
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนัฐวุฒิ หัวใจฉ่ำ
 
3
สถาบันการพลศึกษา
นายอัทรนีย์ ขันล้อม
 
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายเกียรติศักดิ์ ศรีผุย
 

รายการที่ 8 : เทควันโด รุ่นเฮฟวี่เวท (ชาย)
 
1
มหาวิทยาลัยสยาม
นายทรงชัย หอมทวนลม
 
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกรมิษฐ์ หาญปราบ
 
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นายเอกลักษณ์ เอี่ยมปราณีต
 
3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายฐิวัตร์พงษ์ อ่อนพลี
 

รายการที่ 9 : เทควันโด รุ่นฟินเวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวพชรพร ทองจันทร์
 
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวปวีนา บูรพนาวิบูลย์
 
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพิชญา สวนช่วย
 
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวบุตรี เผือดผ่อง
 

รายการที่ 10 : เทควันโด รุ่นฟลายเวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวประภาภรณ์ แสงนรินทร์
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวแม่น้ำ เชิดเกียรติศักดิ์
 
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวเหมือนแพร หิรัญญสุทธิ์
 
3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางสาวรัตติกาล ทองขาว
 

รายการที่ 11 : เทควันโด รุ่นแบนตั้มเวท (หญิง)

 
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์
 
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวพัทธ์ชนก จิตศรัณยูกุล
 
3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวแก้วใจ สมัครธัญกิจ
 
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวธมนต์รัตน์ โภคะธนวัฒน์
 

รายการที่ 12 : เทควันโด รุ่นเฟเทอร์เวท (หญิง)

 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐธยาน์ แสงศศิธร
 
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวรุ่งรวี ขุระสะ
 
3
มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวพิมม์ลักษณ์ ละเอียดอ่อน
 
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัชชา พรอนันตศาสน์
 

รายการที่ 13 : เทควันโด รุ่นไลท์เวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาววัชราพร ดงน้อย
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปิยะดา ช้อยชด
 
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวภูฟ้า วงษ์ภักดี
 
3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวปรายฟ้า แซ่ลิ้ง
 

รายการที่ 14 : เทควันโด รุ่นเวลเตอร์เวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวชลนภัส เปรมแหวว
 
2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวศุภมาส จ้อยเชื้อ
 
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาวสาวนพรัตน์ ทินราช
 
3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวอรภัทร เวชอัศดร
 

รายการที่ 15 : เทควันโด รุ่นมิดเดิลเวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวกัญญารัตน์ มธุรการ
 
2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวเกตน์สิริ บุญจีน
 
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวกานต์มณี สุวรรณนิคม
 
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกันติยา พวงสำลี
 

รายการที่ 16 : เทควันโด รุ่นเฮฟวี่เวท (หญิง)
 
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวสุชีวัน กิตติจารุขจร
 
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์
 
3
สถาบันการพลศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ วิเชียรฉาย
 
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสา


รายการที่ 17 : เทควันโด พุมเซ่ บุคคลเดี่ยว (ชาย)


 

           
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายนราวิชญ์ รุจิราโรจนากร
 
17.77 คะแนน
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอฐนลวงศ์ กิตติมาภรณ์
 
17.26 คะแนน
3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายวีรวัฒน์ ชื่นศิริพรชัย
 
16.74 คะแนน

รายการที่ 18 : เทควันโด พุมเซ่ บุคคลเดี่ยว (หญิง)
 
 
1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นางสาวหัสมาศ รุจิโรจนากร
 
16.67 คะแนน
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวศลิษา อำนวยชัย
 
16.16 คะแนน
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวฝนทิพย์ บุญประเสริฐ
 
15.73 คะแนน
รายการที่ 19 : เทควันโด พุมเซ่ คู่ (ผสม)
 
 
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายนราวิชญ์ รุจิราโรจนากร
นางสาวอิษยา พงษ์สามารถ
 
17.60 คะแนน
2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายวีรวัฒน์ ชื่นศิริพรชัย
นางสาวราตรี ยูนุ
 
17.17 คะแนน
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอฐนลวงศ์ กิตติมาภรณ์
นางสาวฝนทิพย์ บุญประเสริฐ
 
17.09 คะแนน