Competition Results
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เกมส์ ประเภทพุมเซ่
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   นนทบุรี ชนิสรา  ด้วงกลัด
ณัฐพงศ์  โอกิ
 
เหรียญเงิน
   พิจิตร ปิยนุช  ฟักแตง
วรปรัชญ์ ฟิลิป  แร็พพ์ส
 
เหรียญทองแดง
   ปทุมธานี อรญา  แก้วตา
พิชญุตม์  ทิพยรัตนวงศ์
 
เหรียญทองแดง
   ขอนแก่น กำพล  บุญศิริ
ทิพเนตร  ศิริบุรี
 
 
 
 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   นนทบุรี อัจถพันธ์  ขันติวรบท
 
เหรียญเงิน
   ปทุมธานี เทวินทร์  หาญปราบ
 
เหรียญทองแดง
   เชียงใหม่ ศตวรรษ  ชมชื่น
 
เหรียญทองแดง
   สุราษฎร์ธานี ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง
 
 
 
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   นนทบุรี ศักดินันท์  คงกะพัน
รชตะ  แสวงทรัพย์
พีระพงศ์  ลิ้มลาภดี
 
เหรียญเงิน
   กรุงเทพมหานคร สถาพร  กล่ำพลบ
ภัทรนันต์  ลาเสือ
ปกรณ์  พงสัจจา
 
เหรียญทองแดง
   นครปฐม กาญจน์นิพิษฐ์  รัตนานุสรณ์
ธรรมสิงห์  จัดภัย
สาวิน  เดชงัด
 
เหรียญทองแดง
   ราชบุรี ภัณฑารักษ์  อร่ามเรือง
ปารินทร์  มัญญะหงษ์
วีรพล  สุดสงวน
 
 
 
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   นนทบุรี ชมพูนุท  มาลากุล
เกษรา  เกียรติอัชวะชัย
นลิน  วงษ์ทองดี
 
เหรียญเงิน
   เชียงใหม่ พรรษชล  พยาราษฎร์
ปรียาภรณ์  จองแหลง
ปุณยนุช  ศรีตาบุตร
 
เหรียญทองแดง
   ปัตตานี อนิตา  ทองดุลดำ
พรชิตา  เพชรจำรัส
สาริศา  วรคามิน
 
เหรียญทองแดง
   กรุงเทพมหานคร พิชญดา  ศศิวงศ์
ชลธิชา  พิทักษ์วงษ์ดีงาม
ปานจิต  เที่ยงสาย
 
 
 
เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว
 
 
เหรียญรางวัล
เหรียญ
สังกัด
นักกีฬา
เหรียญทอง
   นนทบุรี พนิดา  อัครนวเสรี
 
เหรียญเงิน
   กรุงเทพมหานคร ณัฐพร  วงษ์ศรีเพ็ง
 
เหรียญทองแดง
   สุโขทัย กชกร  พันธุ์ปัญญา
 
เหรียญทองแดง
   มหาสารคาม สิริญาพร  ชนะกุล