กติกาการแข่งขันเทควันโดต่อสู้
กติกาการแข่งขันและคำอธิบาย
ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์
กติกาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและมีความเรียบร้อย ในการจัดการแข่งขันทุกระดับชั้นที่จัดขึ้นหรือรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) สมาพันธ์เทควันโดภูมิภาค และสมาคมเทควันโดของทุกประเทศสมาชิกให้มีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำชี้แจง
วัตถุประสงค์ของกติกาข้อ 1 เพื่อให้การแข่งขันเทควันโดทั่วโลกมีมาตรฐานเดียวกัน การแข่งขันใดๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันเทควันโด
 
ข้อที่ 2 การนำไปใช้
กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการแข่งขันใดๆที่จัดขึ้นหรือรับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก สหพันธ์เทควันโดประจำภูมิภาค และสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิก หากสมาคมเทควันโดประเทศสมาชิกใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องขออนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์เทควันโดโลกก่อน
คำอธิบาย#1
การขออนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยเหตุผลและต้องได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์เทควันโดโลกไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนถึงกำหนดการแข่งขันนั้น
คำอธิบาย#2
กติกาที่อาจขออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่น
-                   การเปลี่ยนแปลงรุ่นน้ำหนัก
-                   การเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการ
-                   การเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ตรวจอุปกรณ์ ผู้บันทึกการแข่งขัน แพทย์สนามและอื่นๆ
-                   ระยะเวลาในการแข่งขัน
ส่วนการให้คะแนน การเตือน การตัดคะแนนและลักษณะสนามแข่งขันเป็นข้อที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ข้อที่ 3 สนามแข่งขัน
สนามที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีขนาดกว่าและยาว 8x8 เมตร มีพื้นที่เรียบไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ และปูด้วยพื้นสนาม(Elastic Mat) หากจำเป็นอาจมีการยกพื้นสนามให้สูงขึ้นจากพื้นราบประมาณ
1 เมตร และต้องมีความลาชันไม่เกิน 30 องศา จากขอบสนามเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
1.      เส้นแบ่งเขตสนามแข่งขัน
o   บริเวณที่ใช้ในการแข่งขันขนาด 8x8 เมตร เรียกว่าสนามแข่ง
o   เส้นรอบสนามแข่งขันเรียกว่าเส้นของสนาม (Boundary Line)
o   เส้นขอบสนามที่อยู่ใกล้กับผู้บันทึกการแข่งขัน และแพทย์สนามเรียกว่าเส้นขอบสนามที่ 1
o   เส้นขอบสนามที่ 2,3,4 ให้นับเรียงตามเข็มนาฬิกา
2.      ตำแหน่งต่างๆในสนาม
1)            ตำแหน่งของผู้ตัดสินจะอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสนามมาทางเส้นขอบสนามที่ 3 เป็นระยะทาง
    1.5 เมตร
2)            ตำแหน่งของกรรมการให้คะแนน
o   กรรมการที่ 1 อยู่ห่าง 50 เซนติเมตร จากมุมที่เกิดจากเส้นขอบสนามที่ 1 ตัดกับเส้นที่ 2
o   กรรมการที่ 2 อยู่ห่าง 50 เซนติเมตร จากมุมที่เกิดจากเส้นขอบสนามที่ 2 ตัดกับเส้นที่ 3
o   กรรมการที่ 3 อยู่ห่าง 50 เซนติเมตร จากมุมที่เกิดจากเส้นขอบสนามที่ 3 ตัดกับเส้นที่ 4
o   กรรมการที่ 4 อยู่ห่าง 50 เซนติเมตร จากมุมที่เกิดจากเส้นขอบสนามที่ 4 ตัดกับเส้นที่ 1
3)      ตำแหน่งของผู้บันทึกการแข่งขัน : ตำแหน่งของผู้บันทึกการแข่งขันถอยหลังจากเส้นขอบสนามที่1ไป 2 เมตร หันหน้าเข้าหาสนามและอยู่ใกล้มุมที่เกิดจากเส้นขอบสนามที่ 1 ตัดกับเส้นขอบสนามที่ 2 ไปอีก 2 เมตร
4)      ตำแหน่งของแพทย์สนาม : ตำแหน่งของแพทย์สนามอยู่เยื้องไปทางด้านขวามากกว่า
3 เมตรจากเส้นขอบสนาม
5)      ตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขัน : ตำแหน่งของนักกีฬาทั้งสองจะอยู่ตรงข้ามกันห่างจากจุดกึ่งกลางสนามคนละ 1 เมตร และห่าง 5 เมตร จากเส้นขอบสนามที่ 1 มุมแดงหันหน้าเข้าหาเส้นขอบสนามที่ 2 มุมน้ำเงินหันหน้าเข้าหาเส้นขอบสนามที่ 4
6)      ตำแหน่งของผู้ตัดสิน : ตำแหน่งของผู้ฝึกสอนหรือโค้ชอยู่ห่าง 1 เมตร จากเส้นขอบสนามฝั่งเดียวกับนักกีฬาของตนเอง
7)      โต๊ะตรวจอุปกรณ์ของเข้าแข่งขัน : ตำแหน่งโต๊ะตรวจอุปกรณ์ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าสนามแข่งขันเพื่อตรวจอุปกรณ์ป้องกันของนักกีฬา
คำอธิบาย#1
พื้นสนาม (Elastic Mat) จะต้องผ่านการรับรองจากสหพันธ์เทควันโดโลกก่อนการแข่งขัน
คำอธิบาย#2 ขนาดของสนามแข่ง : มีขนาด8x8 เมตร และควรเพิ่มอีกด้านละ 2 เมตรจากเส้นขอบสนามเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ดังนั้นขนาดของสนามแข่งขันควรจะมีขนาด 10x10 เมตร หรือ 12x12 เมตร (หากมีการยกพื้นสนาม)
คำอธิบาย#3การยกพื้นสนาม : จะต้องก่อสร้างโดยมีโครงสร้างตามแบบแปลน

 
                   รูปที่ 1 สนามแข่งขัน 

คำอธิบาย#4
สี : สีของพื้นสนาม จะต้องไม่สะท้อนแสงจ้ามากเกินไป หรือเป็นอันตรายต่อสายตาของผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้ชมในสนาม นอกจากนี้ควรจะสอดคล้องกับชุดและอุปกรณ์แข่งขันอีกด้วย
คำอธิบาย#5
โต๊ะตรวจอุปกรณ์ : จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันสวมใส่ว่าถูกต้องตามระเบียบที่สหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) รับรองและมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเสียก่อน
คำแนะนำในการปฏิบัติ#1
ผู้ตัดสินจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีถึงความสำคัญของสนามแข่งขันและพยายามใช้พื้นที่แข่งขันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ควรสั่งหยุดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น
 
ข้อที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน
1.      คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1)      เป็นผู้ถือสัญชาติของทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
2)      ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดของทีมนั้น
3)      เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเทควันโดชั้นสายดำจาก Kukkiwon/WTF และส่วนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก จะต้องได้รับประกาศนียบัตรเทควันโดสายดำ-แดง หรือสายดำและมีอายุระหว่าง 14-17 ปี โดยนับถึงปีที่จัดการแข่งขัน
คำชี้แจง
การกำหนดอายุในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก ให้นับถึงปีที่จัดการแข่งขันไม่ใช่จากวันเกิดและต้องมีอายุระหว่าง 14-17 ปี ตัวอย่างเช่นการแข่งขันจัดขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2547 ผู้เข้าแข่งขันเกิด
ระกว่างวันที่ 1 มกราคม 2530 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2533 มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
2.      การแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันของผู้เข้าแข่งขัน
1)      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเกราะป้องกันลำตัว หมวกป้องกันศีรษะ กระจับ สนับแขน และสนับขา นวมและฟันยางให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่บริเวณสนามแข่งขัน
2)      กระจับ สนับแขน และสนับขา ให้ใส่ไว้ข้างในชุดเทควันโด ผู้เข้าแข่งสามารถนำอุปกรณ์การแข่งขันดังกล่าวของตอนเอง ที่ผ่านการรับรอง WTFมาใช้ได้ไม่อนุญาตให้สวมหรือมีวัสดุอื่นใดบนศีรษะนอกจากหมวกป้องกันศีรษะเท่านั้น ในกรณีที่มีการสวมเครื่องแต่งกายทางศาสนา จะต้องสวมไว้ภายใต้หมวกป้องกันศีรษะและภายในชุดเทควันโด
3.      การตรวจสอบทางการแพทย์ ในการแข่งขันเทควันโดต่างๆที่จัดขึ้นหรือรับรองจาก WTF ห้ามมิให้ใช้ยาโด๊ป สารกระตุ้น และสารเคมีต้องห้ามอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน WTF-Anti-doping-by laws โดยเด็ดขาด ส่วนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือการแข่งขันกีฬานานาชาติอื่นๆให้ใช้บัญชีรายการยาตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดไว้แทน
1)      WTF มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบด้านการแพทย์ใดๆก็ตามแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องสงสัยว่าอาจละเมิดข้อห้ามข้างต้น ผู้ชนะในการแข่งขันผู้ใดที่ปฏิเสธการตรวจสอบหรือมีการตรวจสอบแล้วพบว่าละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะถูกริบตำแหน่งและเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แกผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ตำแหน่งถัดไป
2)      คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการตรวจสอบดังกล่าว
3)      รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติจะได้กำหนดไว้ใน WTF-Anti-doping-by laws
คำอธิบาย#1 การถือสัญชาติ
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาทีมชาติ ให้ถือเอาสัญชาติที่นักกีฬาถืออยู่ก่อนที่จะส่งสมัคร และการยืนยันสัญชาติให้ตรวจสอบจากหนังสือเดินทางในกรณีที่มีการถือสัญชาติมากกว่า 1 สัญชาติให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกสัญชาติเลือกสัญชาติเดียวกับทีมที่ตนลงแข่งขัน
คำอธิบาย#2 ฟันยาง
อนุญาตให้ใช้เพียงสีขาว และแบบใสเท่านั้นอย่างไรก็ตามการใช้ฟันยางสามารถได้รับการยกเว้น หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อาจทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับบาดเจ็บจากการใช้ฟันยางนั้น