Photo News

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ ในรุ่นเยาวชนร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม
      ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมีแผนงานที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา เทควันโดประเภทต่อสู้ในรุ่นเยาวชน เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำปี 2561 ตามความทราบแล้วนั้น

     ในการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกตัวนักกีฬาเทควัน โดประเภท ต่อสู้ในรุ่นเยาวชน ที่ได้รับรางวลัเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขัน ในรายการดังต่อไปนี้มาร่วม เก็บตัวฝึกซ้อม
1. การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นเยาวชนประจ าปี 2561
2. การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่34 น่านเกมส์ประจา ปี2561
3. นกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั ในรายการ World Taekwondo Qualification Tournament for the Buenos Aires2018 Youth Olympic Games ณ เมืองแฮมมาเมท ประเทศตูนิเซีย
4. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขนั ในรายการ Hammamet 2018 World Taekwondo Junior Championships 2561 ณ เมืองแฮมมาเมท ประเทศตูนิเซีย

            โดยขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติดังกล่าว มารายงานตัวและร่วมฝึกซ้อม ใน ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยนักกีฬาจะร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นเท่าน้น สมาคมฯไม่มีที่พักให้ 

Jcalicu Thailand ลุยเกาหลีคว้าแชมป์ ฮามาดัง 2017

 

 Jcalicu Thailand ลุยเกาหลีคว้าแชมป์ ฮามาดัง ...

  1 | 2 | Next >>